لیست قیمت موتور برقی

موتور برقی ES 2000w مدل 2018

قیمت فروش : 7,290,000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

                   شرایط اقساط:  پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                   (معادل 1,820,000 تومان)

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

موتور برقی + ES 2000w پلاس مدل 2018

قیمت فروش : 7,860,000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

                   شرایط اقساط:  پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                   (معادل 1,965,000 تومان)

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

موتور برقی + ES 2000w پلاس مدل 2018

قیمت فروش : 8,030,000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

                   شرایط اقساط:  پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                   (معادل 2,007,500 تومان)

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

موتور برقی ولتاسیتی کامیوتر (Commuter) مدل 2018

قیمت فروش : 6,960,000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

                   شرایط اقساط:  پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                   (معادل 1,740,000 تومان)

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

موتور برقی ولتاسیتی کوریوال (Corrival) مدل 2018

قیمت فروش : 7,800,000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

                   شرایط اقساط:  پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                   (معادل 1,950,000 تومان)

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

موتور برقی ولتاسیتی سوکو (Soco) مدل 2018


قیمت فروش : 13,900,000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

                   شرایط اقساط:  پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                   (معادل 3,475,000 تومان)

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

موتور برقی ولتاسیتی میتو (Mitto 2000w) مدل 2018


قیمت فروش : 8,330,000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

                   شرایط اقساط:  پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                   (معادل 2,082,500 تومان)

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

موتور برقی ولتاسیتی اسکورت (Escort) مدل 2018

قیمت فروش : 5،840،000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

شرایط اقساط:   پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                            ( معادل 1,460,000 تومان )

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

موتور برقی ولتاسیتی یانکر (Younker) مدل 2018

قیمت فروش : 4،680،000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

شرایط اقساط:   پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                            ( معادل 1,170,000 تومان )

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

موتور برقی ولتاسیتی کامپنیون (Companion) مدل 2018

قیمت فروش : 5،695،000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

شرایط اقساط:   پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

                            ( معادل 1,424,000 تومان )

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد

با حمایت ما در اینستاگرام، علاوه بر حمایت از حمل و نقلی پاک، سریع و ارزان، از مکانیزم Follow-Discount ما نیز در زمان خرید بهره مند شوید.